Năm học 2020 - 2021, trường THCS có 4 tổ chuyên môn và tổ Văn phòng

1) Tổ Tự nhiên do đ/c Bùi Thị Hòa làm tổ trưởng

2) Tổ Xã hội do đ/c Nguyễn Thị Thái Diễm làm tổ trưởng

3) Tổ Văn - Sử do đ/c Ngô Thị Minh Hiền làm tổ trưởng

4) Tổ Toán - Lý - Tin do đ/c Đoàn Thị Thái làm tổ trưởng

5) Tổ Văn phòng do đ/c Vũ Thị Thu Hà làm tổ trưởng